حالا چی؟؟  

وقتی حال روحیم داغون میشد میوفتادم به جون خونه . هی بشور بساب مرتب کن.
حالا که همه جای خونه بهم ریخته س و من زل زدم به سقف چی؟؟؟
همیشه وقتی حالم بد بود یه کله میخوردم هرچی که دستم میومد ...
حالا که آخرین چیزی که خوردم دیروز ظهر بوده چی؟؟؟؟

ادامه مطلب  

حالا چی؟؟  

وقتی حال روحیم داغون میشد میوفتادم به جون خونه . هی بشور بساب مرتب کن.
حالا که همه جای خونه بهم ریخته س و من زل زدم به سقف چی؟؟؟
همیشه وقتی حالم بد بود یه کله میخوردم هرچی که دستم میومد ...
حالا که آخرین چیزی که خوردم دیروز ظهر بوده چی؟؟؟؟

ادامه مطلب  

حالا چی؟؟  

وقتی حال روحیم داغون میشد میوفتادم به جون خونه . هی بشور بساب مرتب کن.
حالا که همه جای خونه بهم ریخته س و من زل زدم به سقف چی؟؟؟
همیشه وقتی حالم بد بود یه کله میخوردم هرچی که دستم میومد ...
حالا که آخرین چیزی که خوردم دیروز ظهر بوده چی؟؟؟؟

ادامه مطلب  

حالا چی؟؟  

وقتی حال روحیم داغون میشد میوفتادم به جون خونه . هی بشور بساب مرتب کن.
حالا که همه جای خونه بهم ریخته س و من زل زدم به سقف چی؟؟؟
همیشه وقتی حالم بد بود یه کله میخوردم هرچی که دستم میومد ...
حالا که آخرین چیزی که خوردم دیروز ظهر بوده چی؟؟؟؟

ادامه مطلب  

زر فلسفی  

همه چیز از مفهوم خالی شده , اخلاقیات و باورها تا سطح عادت تنزل یافته اند,  عادتی اعتیاد گونه به خوب بودن های حال ب هم زن, همه چیز از اندیشه جدا شده  و به عادت سپرده شده , ما هست شده ایم که عمل به عادت ها را وظیفه ی خود بدانیم, وظیفه سلام کردن ,وظیفه ی زر زدن برای ابراز وجود ,وظیفه ی پیوستن به کمپین حمایت از جنبش سبز و زرد و قهوه ای,  کار کردن , درس خواندن   کتاب خواندن به عنوان آدم فرهیخته,  وظیفه ی عبادت تا قیامت و...  انجام وظیفه همیشه با هدف کسب مزد

ادامه مطلب  

زر فلسفی  

همه چیز از مفهوم خالی شده , اخلاقیات و باورها تا سطح عادت تنزل یافته اند,  عادتی اعتیاد گونه به خوب بودن های حال ب هم زن, همه چیز از اندیشه جدا شده  و به عادت سپرده شده , ما هست شده ایم که عمل به عادت ها را وظیفه ی خود بدانیم, وظیفه سلام کردن ,وظیفه ی زر زدن برای ابراز وجود ,وظیفه ی پیوستن به کمپین حمایت از جنبش سبز و زرد و قهوه ای,  کار کردن , درس خواندن   کتاب خواندن به عنوان آدم فرهیخته,  وظیفه ی عبادت تا قیامت و...  انجام وظیفه همیشه با هدف کسب مزد

ادامه مطلب  

زر فلسفی  

همه چیز از مفهوم خالی شده , اخلاقیات و باورها تا سطح عادت تنزل یافته اند,  عادتی اعتیاد گونه به خوب بودن های حال ب هم زن, همه چیز از اندیشه جدا شده  و به عادت سپرده شده , ما هست شده ایم که عمل به عادت ها را وظیفه ی خود بدانیم, وظیفه سلام کردن ,وظیفه ی زر زدن برای ابراز وجود ,وظیفه ی پیوستن به کمپین حمایت از جنبش سبز و زرد و قهوه ای,  کار کردن , درس خواندن   کتاب خواندن به عنوان آدم فرهیخته,  وظیفه ی عبادت تا قیامت و...  انجام وظیفه همیشه با هدف کسب مزد

ادامه مطلب  

زر فلسفی  

همه چیز از مفهوم خالی شده , اخلاقیات و باورها تا سطح عادت تنزل یافته اند,  عادتی اعتیاد گونه به خوب بودن های حال ب هم زن, همه چیز از اندیشه جدا شده  و به عادت سپرده شده , ما هست شده ایم که عمل به عادت ها را وظیفه ی خود بدانیم, وظیفه سلام کردن ,وظیفه ی زر زدن برای ابراز وجود ,وظیفه ی پیوستن به کمپین حمایت از جنبش سبز و زرد و قهوه ای,  کار کردن , درس خواندن   کتاب خواندن به عنوان آدم فرهیخته,  وظیفه ی عبادت تا قیامت و...  انجام وظیفه همیشه با هدف کسب مزد

ادامه مطلب  

زر فلسفی  

همه چیز از مفهوم خالی شده , اخلاقیات و باورها تا سطح عادت تنزل یافته اند,  عادتی اعتیاد گونه به خوب بودن های حال ب هم زن, همه چیز از اندیشه جدا شده  و به عادت سپرده شده , ما هست شده ایم که عمل به عادت ها را وظیفه ی خود بدانیم, وظیفه سلام کردن ,وظیفه ی زر زدن برای ابراز وجود ,وظیفه ی پیوستن به کمپین حمایت از جنبش سبز و زرد و قهوه ای,  کار کردن , درس خواندن   کتاب خواندن به عنوان آدم فرهیخته,  وظیفه ی عبادت تا قیامت و...  انجام وظیفه همیشه با هدف کسب مزد

ادامه مطلب  

زر فلسفی  

همه چیز از مفهوم خالی شده , اخلاقیات و باورها تا سطح عادت تنزل یافته اند,  عادتی اعتیاد گونه به خوب بودن های حال ب هم زن, همه چیز از اندیشه جدا شده  و به عادت سپرده شده , ما هست شده ایم که عمل به عادت ها را وظیفه ی خود بدانیم, وظیفه سلام کردن ,وظیفه ی زر زدن برای ابراز وجود ,وظیفه ی پیوستن به کمپین حمایت از جنبش سبز و زرد و قهوه ای,  کار کردن , درس خواندن   کتاب خواندن به عنوان آدم فرهیخته,  وظیفه ی عبادت تا قیامت و...  انجام وظیفه همیشه با هدف کسب مزد

ادامه مطلب  

زر فلسفی  

همه چیز از مفهوم خالی شده , اخلاقیات و باورها تا سطح عادت تنزل یافته اند,  عادتی اعتیاد گونه به خوب بودن های حال ب هم زن, همه چیز از اندیشه جدا شده  و به عادت سپرده شده , ما هست شده ایم که عمل به عادت ها را وظیفه ی خود بدانیم, وظیفه سلام کردن ,وظیفه ی زر زدن برای ابراز وجود ,وظیفه ی پیوستن به کمپین حمایت از جنبش سبز و زرد و قهوه ای,  کار کردن , درس خواندن   کتاب خواندن به عنوان آدم فرهیخته,  وظیفه ی عبادت تا قیامت و...  انجام وظیفه همیشه با هدف کسب مزد

ادامه مطلب  

تا حالا دقت کردین؟  

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاد ، اکثرا قبول شدن اما نرفتن ؟ 

تا حالا دقت کردین وضعیت یه جوری شده که “خانمِ یه دکتر” بودن از خودِ “خانم دکتر” بودن با کلاس تر جلوه میکنه ؟

تا حالا دقت کردین لذتی که توی گوش دادن به یه آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسی هست تو کامل گوش دادن همون آهنگ از یه سیستم پاورفول سارند 3D آخرین مدل نیست ؟

تا حالا دقت کردین همیشه توی دوران مدرسه اونی که هیکلی و قد بلند بودهمیشه بی عرضه بود برعکس او

ادامه مطلب  

تا حالا دقت کردین؟  

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاد ، اکثرا قبول شدن اما نرفتن ؟ 

تا حالا دقت کردین وضعیت یه جوری شده که “خانمِ یه دکتر” بودن از خودِ “خانم دکتر” بودن با کلاس تر جلوه میکنه ؟

تا حالا دقت کردین لذتی که توی گوش دادن به یه آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسی هست تو کامل گوش دادن همون آهنگ از یه سیستم پاورفول سارند 3D آخرین مدل نیست ؟

تا حالا دقت کردین همیشه توی دوران مدرسه اونی که هیکلی و قد بلند بودهمیشه بی عرضه بود برعکس او

ادامه مطلب  

تا حالا دقت کردین؟  

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاد ، اکثرا قبول شدن اما نرفتن ؟ 

تا حالا دقت کردین وضعیت یه جوری شده که “خانمِ یه دکتر” بودن از خودِ “خانم دکتر” بودن با کلاس تر جلوه میکنه ؟

تا حالا دقت کردین لذتی که توی گوش دادن به یه آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسی هست تو کامل گوش دادن همون آهنگ از یه سیستم پاورفول سارند 3D آخرین مدل نیست ؟

تا حالا دقت کردین همیشه توی دوران مدرسه اونی که هیکلی و قد بلند بودهمیشه بی عرضه بود برعکس او

ادامه مطلب  

تا حالا دقت کردین؟  

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاد ، اکثرا قبول شدن اما نرفتن ؟ 

تا حالا دقت کردین وضعیت یه جوری شده که “خانمِ یه دکتر” بودن از خودِ “خانم دکتر” بودن با کلاس تر جلوه میکنه ؟

تا حالا دقت کردین لذتی که توی گوش دادن به یه آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسی هست تو کامل گوش دادن همون آهنگ از یه سیستم پاورفول سارند 3D آخرین مدل نیست ؟

تا حالا دقت کردین همیشه توی دوران مدرسه اونی که هیکلی و قد بلند بودهمیشه بی عرضه بود برعکس او

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

۱۴۱ ام  

یه مقداری برنامه نود تماشا  نمودیم.
چقد این جناب عادل یه جاهایی بیخودی گیر الکی میده !
یه چیزی الان دیدم اینکه منوی درباره ی من رو تا حالا حواسم نبوده
الان دیدم که ویرایشش نکردم.خخخ ! ماشالله حواسِ جمع. حالا مهم نیست البت.
بریم بخوابیم... شب بخیر :)

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

عروسی  

شوهر رفته خونه ی مامانش اینا زنگ زد گفت یه فامیلاشون دو هفته پیش کارت داده خونه ی عمه ش اونوقت اون بی شخصیتا حالا به ما میگن آخر هفته هم عروسیهولی خوب انقد دلم یه عروسی میخواست دعوت شدیم  حالا بعد دوسال میخوام برم یه لباس شیک و خوشگل بخرم چقد دلم واسه خرید این لباسا تنگ شده بودقبلا هر جا میدیدم میخریدم ولی حالا نه دیگه دخملیم شیر نمیخوره هر مدلی بخوام میخرم
از الان دارم آخر هفته رو پیش بینی میکنم اینا اهل لباس مجلسی و خوشتیپی واسه مجلس نیستن

ادامه مطلب  

یک کلاغ چل کلاغ جدید  

قدیم می گفتن «موضوع انقد پیچیده و غامض نبوده. حالا انقد یک کلاغ چل کلاغ شده که گنده و سیاه شده» حالا ما باید ترجمه دیگه ای از یک کلاغ چهل کلاغ دهه نود داشته باشیم. و اون هم اینه که مثلا میبینی یک خبر گنده ای از یک مسئولی شنیدی باید ببینی چقد یک کلاغ چل کلاغ شده که حالا انقد کمرنگش به تو رسیده؛ یعنی باید چل نفر میومدن تا اون دستور جلادانه اون مسئول، اون حرف زورگویانه ش یا هر چی که در قالب شعور ما نگنجه رو انقدر تلطیف کنن که تو بفهمی نفهمی یک چیزای

ادامه مطلب  

نتایج نهایی ارشد 96 امروز اعلام می‌شود  

مشاور عالی سازمان سنجش کشور از اعلام نتایج نهایی آزمون
کارشناسی ارشد سال 96 از بعد از ظهر امروز(جمعه دهم شهریور) خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با ایسنا با
اعلام این مطلب گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان
نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 بعد از ظهر
امروز جمعه دهم شهریور ماه جاری از طریق سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می‌شود.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1