طنین باد و اندوه نگاهترویای شبگرد و خیابان و شعله ی راز انتظارتآی آی آیدیوونه ات بودمدیوانه ات گشتمباورم شدیباورت کردماوی اوی اویدستانم خواهند چیدهرانچه تو بارآوریپاهایم خواهند رفتهربیایان که تو بازآوریوای وای وایمن سربازی هستم فراری از جنگاما اگر تو دلیل نبرد باشیاگر تو طلب کنیمرزهای تمام پنجره ها را هو هو کنان میشکنممیبینینافرم دلبرینمیبینمبدجور دیوانه ام

ادامه مطلب  

 

طنین باد و اندوه نگاهترویای شبگرد و خیابان و شعله ی راز انتظارتآی آی آیدیوونه ات بودمدیوانه ات گشتمباورم شدیباورت کردماوی اوی اویدستانم خواهند چیدهرانچه تو بارآوریپاهایم خواهند رفتهربیایان که تو بازآوریوای وای وایمن سربازی هستم فراری از جنگاما اگر تو دلیل نبرد باشیاگر تو طلب کنیمرزهای تمام پنجره ها را هو هو کنان میشکنممیبینینافرم دلبرینمیبینمبدجور دیوانه ام

ادامه مطلب  

 

طنین باد و اندوه نگاهترویای شبگرد و خیابان و شعله ی راز انتظارتآی آی آیدیوونه ات بودمدیوانه ات گشتمباورم شدیباورت کردماوی اوی اویدستانم خواهند چیدهرانچه تو بارآوریپاهایم خواهند رفتهربیایان که تو بازآوریوای وای وایمن سربازی هستم فراری از جنگاما اگر تو دلیل نبرد باشیاگر تو طلب کنیمرزهای تمام پنجره ها را هو هو کنان میشکنممیبینینافرم دلبرینمیبینمبدجور دیوانه ام

ادامه مطلب  

 

طنین باد و اندوه نگاهترویای شبگرد و خیابان و شعله ی راز انتظارتآی آی آیدیوونه ات بودمدیوانه ات گشتمباورم شدیباورت کردماوی اوی اویدستانم خواهند چیدهرانچه تو بارآوریپاهایم خواهند رفتهربیایان که تو بازآوریوای وای وایمن سربازی هستم فراری از جنگاما اگر تو دلیل نبرد باشیاگر تو طلب کنیمرزهای تمام پنجره ها را هو هو کنان میشکنممیبینینافرم دلبرینمیبینمبدجور دیوانه ام

ادامه مطلب  

خستگی  

خسته‌ام از کمک نکردن‌ها خسته‌ام از توقعات بی‌جاخسته‌ام از درک نکردن‌هاخسته‌ام از بی‌خوابی‌هاخسته‌ام از مادر کلافه دست تنها بودنخسته‌ام از ظرفهای نشسته آشپزخانهخسته‌ام از لباسهای نشستهخسته‌ام از تنهاییخسته‌ام از دوری همسر که مجبوره جای دوتاییمون کار کنهخسته‌ام از تبدیل شدن هر کار خیلی ساده به یه پروژه بزرگ بدون سرانجام در حد آرایشگاه رفتن که سه ماه طول میکشههنوز دارم از اون عدم درک کردنشون دو روز بعد از تولد بچه که زردی دار

ادامه مطلب  

تنهاترم...  

روزا میگذره.من لبالب ترم.تَرَک میخورم.ظرفیتم پُر تره.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.

ادامه مطلب  

تنهاترم...  

روزا میگذره.من لبالب ترم.تَرَک میخورم.ظرفیتم پُر تره.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.

ادامه مطلب  

تنهاترم...  

روزا میگذره.من لبالب ترم.تَرَک میخورم.ظرفیتم پُر تره.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.

ادامه مطلب  

تنهاترم...  

روزا میگذره.من لبالب ترم.تَرَک میخورم.ظرفیتم پُر تره.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.

ادامه مطلب  

تنهاترم...  

روزا میگذره.من لبالب ترم.تَرَک میخورم.ظرفیتم پُر تره.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.

ادامه مطلب  

تنهاترم...  

روزا میگذره.من لبالب ترم.تَرَک میخورم.ظرفیتم پُر تره.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.

ادامه مطلب  

خسته م...  

خسته شدم...کاش میشد تمومش کرد... از خودم..از انتظاراتی‌که ازم میره..از یسری ادما...‌ دیگه تحملشو ندارم... اگر قراره برم و تصمیممو گرفتم برم پس بهتره تمرکزم روی یکار باشه و نه روی ادما... امشب از همه دنیا و همه ادماش خسته م... 

ادامه مطلب  

خسته م...  

خسته شدم...کاش میشد تمومش کرد... از خودم..از انتظاراتی‌که ازم میره..از یسری ادما...‌ دیگه تحملشو ندارم... اگر قراره برم و تصمیممو گرفتم برم پس بهتره تمرکزم روی یکار باشه و نه روی ادما... امشب از همه دنیا و همه ادماش خسته م... 

ادامه مطلب  

خسته م...  

خسته شدم...کاش میشد تمومش کرد... از خودم..از انتظاراتی‌که ازم میره..از یسری ادما...‌ دیگه تحملشو ندارم... اگر قراره برم و تصمیممو گرفتم برم پس بهتره تمرکزم روی یکار باشه و نه روی ادما... امشب از همه دنیا و همه ادماش خسته م... 

ادامه مطلب  

خسته م...  

خسته شدم...کاش میشد تمومش کرد... از خودم..از انتظاراتی‌که ازم میره..از یسری ادما...‌ دیگه تحملشو ندارم... اگر قراره برم و تصمیممو گرفتم برم پس بهتره تمرکزم روی یکار باشه و نه روی ادما... امشب از همه دنیا و همه ادماش خسته م... 

ادامه مطلب  

خسته م...  

خسته شدم...کاش میشد تمومش کرد... از خودم..از انتظاراتی‌که ازم میره..از یسری ادما...‌ دیگه تحملشو ندارم... اگر قراره برم و تصمیممو گرفتم برم پس بهتره تمرکزم روی یکار باشه و نه روی ادما... امشب از همه دنیا و همه ادماش خسته م... 

ادامه مطلب  

خسته م...  

خسته شدم...کاش میشد تمومش کرد... از خودم..از انتظاراتی‌که ازم میره..از یسری ادما...‌ دیگه تحملشو ندارم... اگر قراره برم و تصمیممو گرفتم برم پس بهتره تمرکزم روی یکار باشه و نه روی ادما... امشب از همه دنیا و همه ادماش خسته م... 

ادامه مطلب  

خسته م...  

خسته شدم...کاش میشد تمومش کرد... از خودم..از انتظاراتی‌که ازم میره..از یسری ادما...‌ دیگه تحملشو ندارم... اگر قراره برم و تصمیممو گرفتم برم پس بهتره تمرکزم روی یکار باشه و نه روی ادما... امشب از همه دنیا و همه ادماش خسته م... 

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

اولين نامه عاشقانه..مبارز..  

من از این نفس از این بی سروپا خسته شدمخودم از دست خودم آه خدا خسته شدماین که هرروز بیایم تو مرا عفو کنیبروم باز خطا پشت خطا خسته شدممن از این چشم که جز تو همه را میبیند از همین کوری و این منظره ها خسته شدمبه همه وعده جبران محبت دادمجز توای خوب ... از این رسم وفا خسته شدمای که ناگفته همه حاجت مارا دادیقسمتم کن بروم کرببلا خسته شدم  

ادامه مطلب  

خسته م  

این که دل آدم یهو می گیره نمی دونم هنوز که هنوزه برای چیه دقیقا! ولی دلم خیلی گرفته... اینقدر که می تونم به اندازه کل دنیا گریه کنم از حقارت آدم هایی که حرفاشون و تصمیماشون رو عوض می کنن! اینقد جسارت زندگی رو ندارن و ...به قول این فیلمه دوست ندارم دیگه به آینده فکر کنم چون می ترسم از آینده ای که چیزی توش نیست... و بدتر این روزا هم حتی می تونه باشه....این خیلی ترسناکه.... اونقدر که حتی حااضر نیستم مثلا ب یک ماه دیگمم فکر کنم.....دلم اونقدر گریه داره که حد ن

ادامه مطلب  

73  

سلامصدای منو از سر کلاس ارتوپد میشنویدخسته .له .داغون...بی انگیزه...کلا همه چی :(چند روز دیگه امتحان ایمونو داریم...خبر مرگش اینقدر سخته که نگو حالا یه پاورش مونده از اون قبلی هام هیچی یادم نیست:|خیلی همه چی برام یکسان شده...دلم چیزای خوب خوب میخوادروزای خوب خوب...میدونم خودم باید بسازم روزای خوبمو ولی هر کاری میکنم باز از این سیکل خسته کننده خارج نمیشم.من خسته است:(

ادامه مطلب  

73  

سلامصدای منو از سر کلاس ارتوپد میشنویدخسته .له .داغون...بی انگیزه...کلا همه چی :(چند روز دیگه امتحان ایمونو داریم...خبر مرگش اینقدر سخته که نگو حالا یه پاورش مونده از اون قبلی هام هیچی یادم نیست:|خیلی همه چی برام یکسان شده...دلم چیزای خوب خوب میخوادروزای خوب خوب...میدونم خودم باید بسازم روزای خوبمو ولی هر کاری میکنم باز از این سیکل خسته کننده خارج نمیشم.من خسته است:(

ادامه مطلب  

73  

سلامصدای منو از سر کلاس ارتوپد میشنویدخسته .له .داغون...بی انگیزه...کلا همه چی :(چند روز دیگه امتحان ایمونو داریم...خبر مرگش اینقدر سخته که نگو حالا یه پاورش مونده از اون قبلی هام هیچی یادم نیست:|خیلی همه چی برام یکسان شده...دلم چیزای خوب خوب میخوادروزای خوب خوب...میدونم خودم باید بسازم روزای خوبمو ولی هر کاری میکنم باز از این سیکل خسته کننده خارج نمیشم.من خسته است:(

ادامه مطلب  

73  

سلامصدای منو از سر کلاس ارتوپد میشنویدخسته .له .داغون...بی انگیزه...کلا همه چی :(چند روز دیگه امتحان ایمونو داریم...خبر مرگش اینقدر سخته که نگو حالا یه پاورش مونده از اون قبلی هام هیچی یادم نیست:|خیلی همه چی برام یکسان شده...دلم چیزای خوب خوب میخوادروزای خوب خوب...میدونم خودم باید بسازم روزای خوبمو ولی هر کاری میکنم باز از این سیکل خسته کننده خارج نمیشم.من خسته است:(

ادامه مطلب  

خسته از هر چی که بود  

خسته ام و گمان میکنم  چیزی در بدنم کم امده. ویتامینی چیزی لازم دارم. چندین قوطی ویتامینهای مختلف میخرم و میخورم اما یقین دارم اثر بخش نیست. بعد از ظهری که خانه در سکوت و ارامش است و بچه ها چرت روزانه شان را میزنند خودم را لابلای پتوی نرمی میپیچم و میخوابم، تا شاید پس از بیدار شدن سر حال باشم ، اما بی اثر است. خسته ام ، و با خود فکر میکنم کاش سنگ صبور دوستی که درد دارد نبودم، کاش محرم راز رفیق نبودم ، کاش کیسه بوکس روزگار نبودم ، کاش یک پرِ اف

ادامه مطلب  

خسته از هر چی که بود  

خسته ام و گمان میکنم  چیزی در بدنم کم امده. ویتامینی چیزی لازم دارم. چندین قوطی ویتامینهای مختلف میخرم و میخورم اما یقین دارم اثر بخش نیست. بعد از ظهری که خانه در سکوت و ارامش است و بچه ها چرت روزانه شان را میزنند خودم را لابلای پتوی نرمی میپیچم و میخوابم، تا شاید پس از بیدار شدن سر حال باشم ، اما بی اثر است. خسته ام ، و با خود فکر میکنم کاش سنگ صبور دوستی که درد دارد نبودم، کاش محرم راز رفیق نبودم ، کاش کیسه بوکس روزگار نبودم ، کاش یک پرِ اف

ادامه مطلب  

خسته از هر چی که بود  

خسته ام و گمان میکنم  چیزی در بدنم کم امده. ویتامینی چیزی لازم دارم. چندین قوطی ویتامینهای مختلف میخرم و میخورم اما یقین دارم اثر بخش نیست. بعد از ظهری که خانه در سکوت و ارامش است و بچه ها چرت روزانه شان را میزنند خودم را لابلای پتوی نرمی میپیچم و میخوابم، تا شاید پس از بیدار شدن سر حال باشم ، اما بی اثر است. خسته ام ، و با خود فکر میکنم کاش سنگ صبور دوستی که درد دارد نبودم، کاش محرم راز رفیق نبودم ، کاش کیسه بوکس روزگار نبودم ، کاش یک پرِ اف

ادامه مطلب  

شقایقِ خسته !  

در اینکه همه چی یه مدلی عجیبه !من یه مدلی خسته ام !زندگی یه مدلی جریان داره شکی نیست !کلا همه چی ناشناخته شدم واسم !نه اینکه بد باشه نه !خوبه ! ( از اون خوبایی که میگی چون بد نیست پس خوبه ! )ولی یه مدلیه !حالم زندگیمروزامهمشون یه مدلی شدن !زیادی آرومزیادی خسته...البته خسته که میگم منظورم خسته ی فیزیکی نیستحتی خسته روحی ام نیستم...انگار یه بُعدِ سوم دارم !شاید همیشه داشتم و ازش بی خبر بودم !اما بُعدِ سومم خسته ست...هر جا میرم خستگی شو با خودش میاره...یه ک

ادامه مطلب  

شقایقِ خسته !  

در اینکه همه چی یه مدلی عجیبه !من یه مدلی خسته ام !زندگی یه مدلی جریان داره شکی نیست !کلا همه چی ناشناخته شدم واسم !نه اینکه بد باشه نه !خوبه ! ( از اون خوبایی که میگی چون بد نیست پس خوبه ! )ولی یه مدلیه !حالم زندگیمروزامهمشون یه مدلی شدن !زیادی آرومزیادی خسته...البته خسته که میگم منظورم خسته ی فیزیکی نیستحتی خسته روحی ام نیستم...انگار یه بُعدِ سوم دارم !شاید همیشه داشتم و ازش بی خبر بودم !اما بُعدِ سومم خسته ست...هر جا میرم خستگی شو با خودش میاره...یه ک

ادامه مطلب  

شقایقِ خسته !  

در اینکه همه چی یه مدلی عجیبه !من یه مدلی خسته ام !زندگی یه مدلی جریان داره شکی نیست !کلا همه چی ناشناخته شدم واسم !نه اینکه بد باشه نه !خوبه ! ( از اون خوبایی که میگی چون بد نیست پس خوبه ! )ولی یه مدلیه !حالم زندگیمروزامهمشون یه مدلی شدن !زیادی آرومزیادی خسته...البته خسته که میگم منظورم خسته ی فیزیکی نیستحتی خسته روحی ام نیستم...انگار یه بُعدِ سوم دارم !شاید همیشه داشتم و ازش بی خبر بودم !اما بُعدِ سومم خسته ست...هر جا میرم خستگی شو با خودش میاره...یه ک

ادامه مطلب  

شقایقِ خسته !  

در اینکه همه چی یه مدلی عجیبه !من یه مدلی خسته ام !زندگی یه مدلی جریان داره شکی نیست !کلا همه چی ناشناخته شدم واسم !نه اینکه بد باشه نه !خوبه ! ( از اون خوبایی که میگی چون بد نیست پس خوبه ! )ولی یه مدلیه !حالم زندگیمروزامهمشون یه مدلی شدن !زیادی آرومزیادی خسته...البته خسته که میگم منظورم خسته ی فیزیکی نیستحتی خسته روحی ام نیستم...انگار یه بُعدِ سوم دارم !شاید همیشه داشتم و ازش بی خبر بودم !اما بُعدِ سومم خسته ست...هر جا میرم خستگی شو با خودش میاره...یه ک

ادامه مطلب  

شقایقِ خسته !  

در اینکه همه چی یه مدلی عجیبه !من یه مدلی خسته ام !زندگی یه مدلی جریان داره شکی نیست !کلا همه چی ناشناخته شدم واسم !نه اینکه بد باشه نه !خوبه ! ( از اون خوبایی که میگی چون بد نیست پس خوبه ! )ولی یه مدلیه !حالم زندگیمروزامهمشون یه مدلی شدن !زیادی آرومزیادی خسته...البته خسته که میگم منظورم خسته ی فیزیکی نیستحتی خسته روحی ام نیستم...انگار یه بُعدِ سوم دارم !شاید همیشه داشتم و ازش بی خبر بودم !اما بُعدِ سومم خسته ست...هر جا میرم خستگی شو با خودش میاره...یه ک

ادامه مطلب  

شقایقِ خسته !  

در اینکه همه چی یه مدلی عجیبه !من یه مدلی خسته ام !زندگی یه مدلی جریان داره شکی نیست !کلا همه چی ناشناخته شدم واسم !نه اینکه بد باشه نه !خوبه ! ( از اون خوبایی که میگی چون بد نیست پس خوبه ! )ولی یه مدلیه !حالم زندگیمروزامهمشون یه مدلی شدن !زیادی آرومزیادی خسته...البته خسته که میگم منظورم خسته ی فیزیکی نیستحتی خسته روحی ام نیستم...انگار یه بُعدِ سوم دارم !شاید همیشه داشتم و ازش بی خبر بودم !اما بُعدِ سومم خسته ست...هر جا میرم خستگی شو با خودش میاره...یه ک

ادامه مطلب  

شقایقِ خسته !  

در اینکه همه چی یه مدلی عجیبه !من یه مدلی خسته ام !زندگی یه مدلی جریان داره شکی نیست !کلا همه چی ناشناخته شدم واسم !نه اینکه بد باشه نه !خوبه ! ( از اون خوبایی که میگی چون بد نیست پس خوبه ! )ولی یه مدلیه !حالم زندگیمروزامهمشون یه مدلی شدن !زیادی آرومزیادی خسته...البته خسته که میگم منظورم خسته ی فیزیکی نیستحتی خسته روحی ام نیستم...انگار یه بُعدِ سوم دارم !شاید همیشه داشتم و ازش بی خبر بودم !اما بُعدِ سومم خسته ست...هر جا میرم خستگی شو با خودش میاره...یه ک

ادامه مطلب  

معلوم بود که از شب خرداد خسته بود  

**معلوم بود که از شب خرداد خسته بود**داراب 21 اردیبهشت 97او رفـــــت و رفتنش از حـــد گذشـته بودپشــــت قرار بی قراری من را شکسته بودآواز آمــــــــد از آن کـــــــوهـــــــسار دورآنــــچه کــــه باد دست برف بــــسته بودمــــن دلـــشکسته نـــــشسته کـــــنار اواو هم غمین کنار بودن من دلشکسته بودروزی خــجسته بود و فـرحناک و دل فریبباد غروب روی غربت ما دل خــــجسته بودآرام می پـــــرید شــــاپرک لحظه بــــین مادســتم به پای رنگ نــــگاهت

ادامه مطلب  

معلوم بود که از شب خرداد خسته بود  

**معلوم بود که از شب خرداد خسته بود**داراب 21 اردیبهشت 97او رفـــــت و رفتنش از حـــد گذشـته بودپشــــت قرار بی قراری من را شکسته بودآواز آمــــــــد از آن کـــــــوهـــــــسار دورآنـــجا کــــه باد دســـت برف بــــسته بودمــــن دلـــشکسته نـــــشسته کـــــنار اواو هم غمین کنار بودن من دلشکسته بودروزی خــجسته بود و فـرحناک و دل فریبباد غروب روی غربت ما دل خــــجسته بودآرام می پـــــرید شــــاپرک لحظه بــــین مادســتم به پای رنگ نــــگا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >