(‌‌پته كسي روي آب افتادن )  

(‌‌پته كسی روی آب افتادن )
ضرب المثل فوق در باره كسی رواج دارد كه راز و سر ش بر ملا می شود و همه از خلا فكاری او مطلع می گردند .لازم است گفته شود كه پته  چه معني می دهد .
 
پته یعنی : جواز خروج یا تذ كره ..پته . برگه ای بوده كه دولتی برای شخصی صادر می كرده تا به كشور دیگری برود .البته پته به نام نوعی آب بند نیز معني می داده است .در جا های مختلف جوی آب و در مقابل درب خانه ها و آب انبار ها و برای شستشوی منزل یا ظروف و غیره با قرار دادن پته در جوی آ

ادامه مطلب  

(‌‌پته كسي روي آب افتادن )  

(‌‌پته كسی روی آب افتادن )
ضرب المثل فوق در باره كسی رواج دارد كه راز و سر ش بر ملا می شود و همه از خلا فكاری او مطلع می گردند .لازم است گفته شود كه پته  چه معني می دهد .
 
پته یعنی : جواز خروج یا تذ كره ..پته . برگه ای بوده كه دولتی برای شخصی صادر می كرده تا به كشور دیگری برود .البته پته به نام نوعی آب بند نیز معني می داده است .در جا های مختلف جوی آب و در مقابل درب خانه ها و آب انبار ها و برای شستشوی منزل یا ظروف و غیره با قرار دادن پته در جوی آ

ادامه مطلب  

(‌‌پته كسي روي آب افتادن )  

(‌‌پته كسی روی آب افتادن )
ضرب المثل فوق در باره كسی رواج دارد كه راز و سر ش بر ملا می شود و همه از خلا فكاری او مطلع می گردند .لازم است گفته شود كه پته  چه معني می دهد .
 
پته یعنی : جواز خروج یا تذ كره ..پته . برگه ای بوده كه دولتی برای شخصی صادر می كرده تا به كشور دیگری برود .البته پته به نام نوعی آب بند نیز معني می داده است .در جا های مختلف جوی آب و در مقابل درب خانه ها و آب انبار ها و برای شستشوی منزل یا ظروف و غیره با قرار دادن پته در جوی آ

ادامه مطلب  

تقدير از دانش آموزان برتر سال 95  

همزمان با بازگشایی مدارس و شروع به كار كلاس ها در تاریخ 96/01/14، با اهدای كارت هدیه از دو دانش آموز برتر پایه دهم رشته های تجربی و ریاضی این آموزشگاه، به نام های:
 1- علی رضا شریعتی      رشته علوم تجربی                                                                   2- اميرحسين نصیری     رشته ریاضی و فیزیك
  تقدیر به عمل آمد.  
  برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب م

ادامه مطلب  

تحقیق امضای دیجیتالی****  

تحقیق امضای دیجیتالی
امضای الكترونیكی در اصل اطلاعاتی را معني می‌دهند كه بطور منطقی به شكل الكترونیكی، با یك پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود كه ممكن است برای شناسایی كردن امضا كننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

تحقیق امضای دیجیتالی****  

تحقیق امضای دیجیتالی
امضای الكترونیكی در اصل اطلاعاتی را معني می‌دهند كه بطور منطقی به شكل الكترونیكی، با یك پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود كه ممكن است برای شناسایی كردن امضا كننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

تحقیق امضای دیجیتالی****  

تحقیق امضای دیجیتالی
امضای الكترونیكی در اصل اطلاعاتی را معني می‌دهند كه بطور منطقی به شكل الكترونیكی، با یك پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود كه ممكن است برای شناسایی كردن امضا كننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

تحقیق امضای دیجیتالی****  

تحقیق امضای دیجیتالی
امضای الكترونیكی در اصل اطلاعاتی را معني می‌دهند كه بطور منطقی به شكل الكترونیكی، با یك پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود كه ممكن است برای شناسایی كردن امضا كننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

تحقیق امضای دیجیتالی****  

تحقیق امضای دیجیتالی
امضای الكترونیكی در اصل اطلاعاتی را معني می‌دهند كه بطور منطقی به شكل الكترونیكی، با یك پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود كه ممكن است برای شناسایی كردن امضا كننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

تحقیق امضای دیجیتالی****  

تحقیق امضای دیجیتالی
امضای الكترونیكی در اصل اطلاعاتی را معني می‌دهند كه بطور منطقی به شكل الكترونیكی، با یك پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود كه ممكن است برای شناسایی كردن امضا كننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

تحقیق امضای دیجیتالی****  

تحقیق امضای دیجیتالی
امضای الكترونیكی در اصل اطلاعاتی را معني می‌دهند كه بطور منطقی به شكل الكترونیكی، با یك پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود كه ممكن است برای شناسایی كردن امضا كننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

تحقیق امضای دیجیتالی****  

تحقیق امضای دیجیتالی
امضای الكترونیكی در اصل اطلاعاتی را معني می‌دهند كه بطور منطقی به شكل الكترونیكی، با یك پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود كه ممكن است برای شناسایی كردن امضا كننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

تحقیق امضای دیجیتالی****  

تحقیق امضای دیجیتالی
امضای الكترونیكی در اصل اطلاعاتی را معني می‌دهند كه بطور منطقی به شكل الكترونیكی، با یك پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود كه ممكن است برای شناسایی كردن امضا كننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

عکس های پروفایل ...  

فاطیما ازم خواست در انتخاب آواتارای تلگرامم تجدید نظر کنم ... ولی من به حرفش خندیدم !...چون خودم قبلا اینو ازش خواسته بودم !!هر روز نگاشون میکنمده آواتار اولم منهای دومی _ که عکس لبخند نصفه نیمه خودم هست _ همه شون ناراحت کننده نالبته علتش طبیعیه چون من مدتیه خوشحال نیستم .....ولی باشه دوست من !امیدوارم بتونم بزودی برشون دارمو متأسفم.

ادامه مطلب  

عکس های پروفایل ...  

فاطیما ازم خواست در انتخاب آواتارای تلگرامم تجدید نظر کنم ... ولی من به حرفش خندیدم !...چون خودم قبلا اینو ازش خواسته بودم !!هر روز نگاشون میکنمده آواتار اولم منهای دومی _ که عکس لبخند نصفه نیمه خودم هست _ همه شون ناراحت کننده نالبته علتش طبیعیه چون من مدتیه خوشحال نیستم .....ولی باشه دوست من !امیدوارم بتونم بزودی برشون دارمو متأسفم.

ادامه مطلب  

عکس های پروفایل ...  

فاطیما ازم خواست در انتخاب آواتارای تلگرامم تجدید نظر کنم ... ولی من به حرفش خندیدم !...چون خودم قبلا اینو ازش خواسته بودم !!هر روز نگاشون میکنمده آواتار اولم منهای دومی _ که عکس لبخند نصفه نیمه خودم هست _ همه شون ناراحت کننده نالبته علتش طبیعیه چون من مدتیه خوشحال نیستم .....ولی باشه دوست من !امیدوارم بتونم بزودی برشون دارمو متأسفم.

ادامه مطلب  

عکس های پروفایل ...  

فاطیما ازم خواست در انتخاب آواتارای تلگرامم تجدید نظر کنم ... ولی من به حرفش خندیدم !...چون خودم قبلا اینو ازش خواسته بودم !!هر روز نگاشون میکنمده آواتار اولم منهای دومی _ که عکس لبخند نصفه نیمه خودم هست _ همه شون ناراحت کننده نالبته علتش طبیعیه چون من مدتیه خوشحال نیستم .....ولی باشه دوست من !امیدوارم بتونم بزودی برشون دارمو متأسفم.

ادامه مطلب  

عکس های پروفایل ...  

فاطیما ازم خواست در انتخاب آواتارای تلگرامم تجدید نظر کنم ... ولی من به حرفش خندیدم !...چون خودم قبلا اینو ازش خواسته بودم !!هر روز نگاشون میکنمده آواتار اولم منهای دومی _ که عکس لبخند نصفه نیمه خودم هست _ همه شون ناراحت کننده نالبته علتش طبیعیه چون من مدتیه خوشحال نیستم .....ولی باشه دوست من !امیدوارم بتونم بزودی برشون دارمو متأسفم.

ادامه مطلب  

عکس های پروفایل ...  

فاطیما ازم خواست در انتخاب آواتارای تلگرامم تجدید نظر کنم ... ولی من به حرفش خندیدم !...چون خودم قبلا اینو ازش خواسته بودم !!هر روز نگاشون میکنمده آواتار اولم منهای دومی _ که عکس لبخند نصفه نیمه خودم هست _ همه شون ناراحت کننده نالبته علتش طبیعیه چون من مدتیه خوشحال نیستم .....ولی باشه دوست من !امیدوارم بتونم بزودی برشون دارمو متأسفم.

ادامه مطلب  

عکس نوشته پروفایل نمیه شعبان ، 22 اردیبهشت 96 ، متن تبریک نیمه شعبان 96  

عکس نوشته پروفايل نمیه شعبان | 22 اردیبهشت 96 | متن تبریک نیمه شعبان 96 عکس نوشته و کارت پستال ویژه تبریک نیمه شعبان 96 عکس نوشته و کارت پستال ویژه تبریک نیمه شعبان 96 عکس نوشته و کارت پستال تبریک نیمه شعبان 96 کارت پستال و عکس نوشته های تبریک نیمه شعبانکارت پستال تبریک عید نیمه شعبان 96 ، دانلود عکس نوشته های زیبای تبریک نیمه شعبان مبارک 96، کارت و عکس پروفايل پیام و متن تبریک نیمه شعبان96، عکس نوشته 96

ادامه مطلب  

عکس نوشته پروفایل نمیه شعبان ، 22 اردیبهشت 96 ، متن تبریک نیمه شعبان 96  

عکس نوشته پروفايل نمیه شعبان | 22 اردیبهشت 96 | متن تبریک نیمه شعبان 96 عکس نوشته و کارت پستال ویژه تبریک نیمه شعبان 96 عکس نوشته و کارت پستال ویژه تبریک نیمه شعبان 96 عکس نوشته و کارت پستال تبریک نیمه شعبان 96 کارت پستال و عکس نوشته های تبریک نیمه شعبانکارت پستال تبریک عید نیمه شعبان 96 ، دانلود عکس نوشته های زیبای تبریک نیمه شعبان مبارک 96، کارت و عکس پروفايل پیام و متن تبریک نیمه شعبان96، عکس نوشته 96

ادامه مطلب  

اردیبهشت  

 
یک ماه از بهار و یک ماه از سال 1396 و یکماه از عمر ما هم ،‌
بر ما گذشت ؛ در حالی که همه چیز را همراه خود داشت ، ازجمله :  موضوع گیریها وچگونگی زندگی ها مشترک و ازدواج بچه ها ...  قهر و آشتی ...  خرید عیدوانه « چهار
عدد چمدان مسافرتی » ... لاهیجان ...   خرید و فروش و بازار یابی « ابزار
آلات و تجهیزات موبایل » اميرحسين ...   دورهمی ...   بارون ...   دیدارها ...،عیدی گرفتن ها ...  جشن تولد ...  جواهر ده ...  

ادامه مطلب  

اردیبهشت  

 
یک ماه از بهار و یک ماه از سال 1396 و یکماه از عمر ما هم ،‌
بر ما گذشت ؛ در حالی که همه چیز را همراه خود داشت ، ازجمله :  موضوع گیریها وچگونگی زندگی ها مشترک و ازدواج بچه ها ...  قهر و آشتی ...  خرید عیدوانه « چهار
عدد چمدان مسافرتی » ... لاهیجان ...   خرید و فروش و بازار یابی « ابزار
آلات و تجهیزات موبایل » اميرحسين ...   دورهمی ...   بارون ...   دیدارها ...،عیدی گرفتن ها ...  جشن تولد ...  جواهر ده ...  

ادامه مطلب  

اردیبهشت  

 
یک ماه از بهار و یک ماه از سال 1396 و یکماه از عمر ما هم ،‌
بر ما گذشت ؛ در حالی که همه چیز را همراه خود داشت ، ازجمله :  موضوع گیریها وچگونگی زندگی ها مشترک و ازدواج بچه ها ...  قهر و آشتی ...  خرید عیدوانه « چهار
عدد چمدان مسافرتی » ... لاهیجان ...   خرید و فروش و بازار یابی « ابزار
آلات و تجهیزات موبایل » اميرحسين ...   دورهمی ...   بارون ...   دیدارها ...،عیدی گرفتن ها ...  جشن تولد ...  جواهر ده ...  

ادامه مطلب  

اردیبهشت  

 
یک ماه از بهار و یک ماه از سال 1396 و یکماه از عمر ما هم ،‌
بر ما گذشت ؛ در حالی که همه چیز را همراه خود داشت ، ازجمله :  موضوع گیریها وچگونگی زندگی ها مشترک و ازدواج بچه ها ...  قهر و آشتی ...  خرید عیدوانه « چهار
عدد چمدان مسافرتی » ... لاهیجان ...   خرید و فروش و بازار یابی « ابزار
آلات و تجهیزات موبایل » اميرحسين ...   دورهمی ...   بارون ...   دیدارها ...،عیدی گرفتن ها ...  جشن تولد ...  جواهر ده ...  

ادامه مطلب  

داستان عاشقانه بزار حس کنم با منی (قسمت بیست و چهارم)  

 
به ساعت نگاه کردم.11 شب رو نشون میداد.از اتاق زدم بیرون و به طرف اتاقش رفتم.پشت در اتاقش رفتم و  
بعد از یه نفس عمیق،تقه ای به در زدم. 
جواب نداد.با خودم گفتم شاید خواب باشه ولی به خود جرات دادم و درو آهسته باز کردم...چراغی روشن بود ولی 
اثری از خودش نبود. 
اومدم بیرون و درو بستم.یعنی کجا رفته؟نکنه مریض داشته رفته بیمارستان؟ 
تصمیم گرفتم شانسم رو امتحان کنم و به حیاط هم نگاهی بندازم. 
بله.درست حدس زده بودم.همون جا بود. 
پشت

ادامه مطلب  

داستان عاشقانه بزار حس کنم با منی (قسمت بیست و چهارم)  

 
به ساعت نگاه کردم.11 شب رو نشون میداد.از اتاق زدم بیرون و به طرف اتاقش رفتم.پشت در اتاقش رفتم و  
بعد از یه نفس عمیق،تقه ای به در زدم. 
جواب نداد.با خودم گفتم شاید خواب باشه ولی به خود جرات دادم و درو آهسته باز کردم...چراغی روشن بود ولی 
اثری از خودش نبود. 
اومدم بیرون و درو بستم.یعنی کجا رفته؟نکنه مریض داشته رفته بیمارستان؟ 
تصمیم گرفتم شانسم رو امتحان کنم و به حیاط هم نگاهی بندازم. 
بله.درست حدس زده بودم.همون جا بود. 
پشت

ادامه مطلب  

داستان عاشقانه بزار حس کنم با منی (قسمت بیست و چهارم)  

 
به ساعت نگاه کردم.11 شب رو نشون میداد.از اتاق زدم بیرون و به طرف اتاقش رفتم.پشت در اتاقش رفتم و  
بعد از یه نفس عمیق،تقه ای به در زدم. 
جواب نداد.با خودم گفتم شاید خواب باشه ولی به خود جرات دادم و درو آهسته باز کردم...چراغی روشن بود ولی 
اثری از خودش نبود. 
اومدم بیرون و درو بستم.یعنی کجا رفته؟نکنه مریض داشته رفته بیمارستان؟ 
تصمیم گرفتم شانسم رو امتحان کنم و به حیاط هم نگاهی بندازم. 
بله.درست حدس زده بودم.همون جا بود. 
پشت

ادامه مطلب  

پروژه ی کمیاب ( NTTACPLUS ) به دوزبان انگلیسی و فارسی 136  

پروژه ی کمیاب ( NTTACPLUS ) به دوزبان انگلیسی و فارسیفرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: wordAFFPAGECNTحجم فایل: 804AFFPRODUCTPRICE
بخشی از متن:باسلام. دوستان عزیز بار دیگر یکی از به روز ترین.نادرترین. کاملترین و بینظیر ترین دستاوردهای کارشناسان فروشگاه به روز پروژه با عنوان پروژه یا پایان نامه بررسی یک بسته کامل برای مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری ( NTTACPLUS ) به دوزبان اگلسی و فارسی، در فروشگاه بارگذاری شد. دوستان عزیز این پایان نامه نادر فوق العاده در د

ادامه مطلب  

معنی مادر  

وقتی خیس از باران به خانه رسیدم … برادرم گفت : چرا چتری با خود نبردی؟ … خواهرم گفت : چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟ …پدرم با عصبانیت گفت : تنها وقتی سرما خوردیمتوجه خواهی شد…اما مادرم در حالی که موهایمراخشک می کرد گفت:...… امان از باران بی موقع …....این استمعني مادر … ❤️

ادامه مطلب  

معنی مادر  

وقتی خیس از باران به خانه رسیدم … برادرم گفت : چرا چتری با خود نبردی؟ … خواهرم گفت : چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟ …پدرم با عصبانیت گفت : تنها وقتی سرما خوردیمتوجه خواهی شد…اما مادرم در حالی که موهایمراخشک می کرد گفت:...… امان از باران بی موقع …....این استمعني مادر … ❤️

ادامه مطلب  

معنی مادر  

وقتی خیس از باران به خانه رسیدم … برادرم گفت : چرا چتری با خود نبردی؟ … خواهرم گفت : چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟ …پدرم با عصبانیت گفت : تنها وقتی سرما خوردیمتوجه خواهی شد…اما مادرم در حالی که موهایمراخشک می کرد گفت:...… امان از باران بی موقع …....این استمعني مادر … ❤️

ادامه مطلب  

ولادت امام زمان(عج) مبارک باد  

ای منتظران گنج نهان می آید  / آرامش جان عاشقان می آید بر بام سحر طلایه داران ظهور  / گفتند که صاحب الزمان می آید ولادت امام زمان(عج) مبارک باد
ای کاش که انتظار معني می شد  / بیتابی جویبار معني می شد وقتی که سحر شکوفه صبح دمید  /با آمدنت بهار معني می شد
ولادت امام زمان (عج) مبارک باد
شد نیمه ی شعبان و جهان گشت جوان / از مقدم پاک آن ولی سبحان آن پرده نشین کاخ وحدت امروز  / بنمود رخ از پرده و گردید عیان ولادت امام زمان(ع) مبارک باد
 
کارشناس

ادامه مطلب  

داستان عاشقانه بزار حس کنم با منی (قسمت بیست و سوم)  

 
کجا؟ 
-خب معلومه.توی اتاقم 
تمام خشمش رو ریخت توی چشماش.واقعا ترسیدم از این نگاه.نکنه بخواد بلایی سرم بیاره؟! 
-ببین فکر نکن که! 
با صدای مادربزرگ حرفش نیمه تمام موند.بلاخره نگاهشو ازم گرفت و رفت پایین. 
پوفی کردم و تکیه دادم به دیوار.وای چقدر عصبانی بود. 
-نیاز مادر کجایی؟ 
مادربزرگ بود که داشت صدام میزد.تند تند از پله ها رفتم پایین 
-سلام 
-سلام به روی ماهت.بیا بشین که خیلی دلم برات تنگ شد 
خنده ای کردم 
-قرب

ادامه مطلب  

داستان عاشقانه بزار حس کنم با منی (قسمت بیست و سوم)  

 
کجا؟ 
-خب معلومه.توی اتاقم 
تمام خشمش رو ریخت توی چشماش.واقعا ترسیدم از این نگاه.نکنه بخواد بلایی سرم بیاره؟! 
-ببین فکر نکن که! 
با صدای مادربزرگ حرفش نیمه تمام موند.بلاخره نگاهشو ازم گرفت و رفت پایین. 
پوفی کردم و تکیه دادم به دیوار.وای چقدر عصبانی بود. 
-نیاز مادر کجایی؟ 
مادربزرگ بود که داشت صدام میزد.تند تند از پله ها رفتم پایین 
-سلام 
-سلام به روی ماهت.بیا بشین که خیلی دلم برات تنگ شد 
خنده ای کردم 
-قرب

ادامه مطلب  

داستان عاشقانه بزار حس کنم با منی (قسمت بیست و سوم)  

 
کجا؟ 
-خب معلومه.توی اتاقم 
تمام خشمش رو ریخت توی چشماش.واقعا ترسیدم از این نگاه.نکنه بخواد بلایی سرم بیاره؟! 
-ببین فکر نکن که! 
با صدای مادربزرگ حرفش نیمه تمام موند.بلاخره نگاهشو ازم گرفت و رفت پایین. 
پوفی کردم و تکیه دادم به دیوار.وای چقدر عصبانی بود. 
-نیاز مادر کجایی؟ 
مادربزرگ بود که داشت صدام میزد.تند تند از پله ها رفتم پایین 
-سلام 
-سلام به روی ماهت.بیا بشین که خیلی دلم برات تنگ شد 
خنده ای کردم 
-قرب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1