یا جنون عشقی  

اروتومانیا
 یا جنون عشقی یا داءالعشق
بیماری Erotomania یک بیماری تصور واهی و باطل است
که در آن شخص اعتقاد دارد که شخصیت دیگری عاشقش شده است.
آن شخصیت دیگر معمولاً غریبه،
عالی مقام یا مشهور بوده
و شخص بیمار باور دارد که
عاشقش پیامهای محرمانه از طریق رسانه ها برایش میفرستد.
در مقابل بیمار نیز برایش هدیه میخرد،
نامه مینویسد و به او تلفن میکند.
این اعمال معمولاً در دوران بروز جنون و شیدایى،
مثلاً در بیماران شیزوفرنى و دوقطبى و اوهامی رخ میدهند.

ادامه مطلب  

یا جنون عشقی  

اروتومانیا
 یا جنون عشقی یا داءالعشق
بیماری Erotomania یک بیماری تصور واهی و باطل است
که در آن شخص اعتقاد دارد که شخصیت دیگری عاشقش شده است.
آن شخصیت دیگر معمولاً غریبه،
عالی مقام یا مشهور بوده
و شخص بیمار باور دارد که
عاشقش پیامهای محرمانه از طریق رسانه ها برایش میفرستد.
در مقابل بیمار نیز برایش هدیه میخرد،
نامه مینویسد و به او تلفن میکند.
این اعمال معمولاً در دوران بروز جنون و شیدایى،
مثلاً در بیماران شیزوفرنى و دوقطبى و اوهامی رخ میدهند.

ادامه مطلب  

جنون  

اینقد ساکت بود که صداى تیک تاک ساعت مچیم رو میشنیدم.. حتى صداى خم شدم مویرگ هاى عصبى توى مغزم بر اثر همین تیک تاک که هرچى بیشتر میخواستم بى تفاوت باشم، بیشتر میشنیدم.
صداى رد شدنشون... یکى... دوتا... سه تا...
شنیدى میگن دیوارا میتونن صدا رو توى خودشون نگه دارن؟
حالا داشتم صداى اونم میشنیدم، صداهایى که توى دیوار ضبط شده بود و حالا داشت دوباره واسه من پخش میشد. من خودمم قبلا این صداها و حرفا رو شنیده بودم، یادمه....
زدم از خونه بیرون قبل از اینکه مجنون

ادامه مطلب  

جنون  

اینقد ساکت بود که صداى تیک تاک ساعت مچیم رو میشنیدم.. حتى صداى خم شدم مویرگ هاى عصبى توى مغزم بر اثر همین تیک تاک که هرچى بیشتر میخواستم بى تفاوت باشم، بیشتر میشنیدم.
صداى رد شدنشون... یکى... دوتا... سه تا...
شنیدى میگن دیوارا میتونن صدا رو توى خودشون نگه دارن؟
حالا داشتم صداى اونم میشنیدم، صداهایى که توى دیوار ضبط شده بود و حالا داشت دوباره واسه من پخش میشد. من خودمم قبلا این صداها و حرفا رو شنیده بودم، یادمه....
زدم از خونه بیرون قبل از اینکه مجنون

ادامه مطلب  

جنون  

اینقد ساکت بود که صداى تیک تاک ساعت مچیم رو میشنیدم.. حتى صداى خم شدم مویرگ هاى عصبى توى مغزم بر اثر همین تیک تاک که هرچى بیشتر میخواستم بى تفاوت باشم، بیشتر میشنیدم.
صداى رد شدنشون... یکى... دوتا... سه تا...
شنیدى میگن دیوارا میتونن صدا رو توى خودشون نگه دارن؟
حالا داشتم صداى اونم میشنیدم، صداهایى که توى دیوار ضبط شده بود و حالا داشت دوباره واسه من پخش میشد. من خودمم قبلا این صداها و حرفا رو شنیده بودم، یادمه....
زدم از خونه بیرون قبل از اینکه مجنون

ادامه مطلب  

جنون  

اینقد ساکت بود که صداى تیک تاک ساعت مچیم رو میشنیدم.. حتى صداى خم شدم مویرگ هاى عصبى توى مغزم بر اثر همین تیک تاک که هرچى بیشتر میخواستم بى تفاوت باشم، بیشتر میشنیدم.
صداى رد شدنشون... یکى... دوتا... سه تا...
شنیدى میگن دیوارا میتونن صدا رو توى خودشون نگه دارن؟
حالا داشتم صداى اونم میشنیدم، صداهایى که توى دیوار ضبط شده بود و حالا داشت دوباره واسه من پخش میشد. من خودمم قبلا این صداها و حرفا رو شنیده بودم، یادمه....
زدم از خونه بیرون قبل از اینکه مجنون

ادامه مطلب  

نگهداری و حضانت از طفل  

نگهداری و حضانت از طفل که پدر و مادر او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی با مادر و پس از ان با پدر است 
بعد از هفت سالگی در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است 
حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس ازانحلال  نکاح نیز باقی است و نمیتوان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که میخواهد یا به دیگری بسپارد 
در صورت فوت پدر و مادر حضانت طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بع

ادامه مطلب  

نگهداری و حضانت از طفل  

نگهداری و حضانت از طفل که پدر و مادر او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی با مادر و پس از ان با پدر است 
بعد از هفت سالگی در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است 
حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس ازانحلال  نکاح نیز باقی است و نمیتوان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که میخواهد یا به دیگری بسپارد 
در صورت فوت پدر و مادر حضانت طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بع

ادامه مطلب  

نگهداری و حضانت از طفل  

نگهداری و حضانت از طفل که پدر و مادر او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی با مادر و پس از ان با پدر است 
بعد از هفت سالگی در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است 
حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس ازانحلال  نکاح نیز باقی است و نمیتوان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که میخواهد یا به دیگری بسپارد 
در صورت فوت پدر و مادر حضانت طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بع

ادامه مطلب  

نگهداری و حضانت از طفل  

نگهداری و حضانت از طفل که پدر و مادر او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی با مادر و پس از ان با پدر است 
بعد از هفت سالگی در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است 
حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس ازانحلال  نکاح نیز باقی است و نمیتوان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که میخواهد یا به دیگری بسپارد 
در صورت فوت پدر و مادر حضانت طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بع

ادامه مطلب  

نگهداری و حضانت از طفل  

نگهداری و حضانت از طفل که پدر و مادر او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی با مادر و پس از ان با پدر است 
بعد از هفت سالگی در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است 
حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس ازانحلال  نکاح نیز باقی است و نمیتوان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که میخواهد یا به دیگری بسپارد 
در صورت فوت پدر و مادر حضانت طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بع

ادامه مطلب  

این نامه ی آخر است  

این نامه ی آخر استپس از آن نامه یی وجود نخواهد داشتاین واپسین ابر پر باران خاکستری ستکه بر تو می باردپس از آن دیگر بارانی وجود نخواهد داشتاین جام آخر شراب است بانوو دیگر نه از مستی خبری خواهد بودنه از شرابآخرین نامه ی جنون است اینآخرین سیاه مشق کودکیدیگر نه ساده گی کودکی را به تماشا خواهی نشستنه شکوه جنون رادل به تو بستم گل یاس ِ دلپذیرچون کودکی که از مدرسه می گریزدو گنجشک ها و شعرهایش رادر جیب شلوارش پنهان می کندمن کودکی بودمگریزان و آزادب

ادامه مطلب  

این نامه ی آخر است  

این نامه ی آخر استپس از آن نامه یی وجود نخواهد داشتاین واپسین ابر پر باران خاکستری ستکه بر تو می باردپس از آن دیگر بارانی وجود نخواهد داشتاین جام آخر شراب است بانوو دیگر نه از مستی خبری خواهد بودنه از شرابآخرین نامه ی جنون است اینآخرین سیاه مشق کودکیدیگر نه ساده گی کودکی را به تماشا خواهی نشستنه شکوه جنون رادل به تو بستم گل یاس ِ دلپذیرچون کودکی که از مدرسه می گریزدو گنجشک ها و شعرهایش رادر جیب شلوارش پنهان می کندمن کودکی بودمگریزان و آزادب

ادامه مطلب  

 

سه حرف قشنگ -اولین حرف‌ها-که عشق است و زیبا ترین حرف‌هابه شوق نگاهت غزل پا گرفتبه ذوق تو شد دستچین حرف‌هاتو گفتی از این حرف‌ها بگذریمو خامت شدم با همین حرف‌هادوباره جنون بود و آن کارهاکه خواندی به گوشم از این حرف‌هابه پایان رسیدیم و بیچاره من!که می‌ترسم از آخرین حرف‌ها- جواد زهتاب 

ادامه مطلب  

 

سه حرف قشنگ -اولین حرف‌ها-که عشق است و زیبا ترین حرف‌هابه شوق نگاهت غزل پا گرفتبه ذوق تو شد دستچین حرف‌هاتو گفتی از این حرف‌ها بگذریمو خامت شدم با همین حرف‌هادوباره جنون بود و آن کارهاکه خواندی به گوشم از این حرف‌هابه پایان رسیدیم و بیچاره من!که می‌ترسم از آخرین حرف‌ها- جواد زهتاب 

ادامه مطلب  

 

سه حرف قشنگ -اولین حرف‌ها-که عشق است و زیبا ترین حرف‌هابه شوق نگاهت غزل پا گرفتبه ذوق تو شد دستچین حرف‌هاتو گفتی از این حرف‌ها بگذریمو خامت شدم با همین حرف‌هادوباره جنون بود و آن کارهاکه خواندی به گوشم از این حرف‌هابه پایان رسیدیم و بیچاره من!که می‌ترسم از آخرین حرف‌ها- جواد زهتاب 

ادامه مطلب  

 

سه حرف قشنگ -اولین حرف‌ها-که عشق است و زیبا ترین حرف‌هابه شوق نگاهت غزل پا گرفتبه ذوق تو شد دستچین حرف‌هاتو گفتی از این حرف‌ها بگذریمو خامت شدم با همین حرف‌هادوباره جنون بود و آن کارهاکه خواندی به گوشم از این حرف‌هابه پایان رسیدیم و بیچاره من!که می‌ترسم از آخرین حرف‌ها- جواد زهتاب 

ادامه مطلب  

جنون...  

"قربانی را پیش پای قهرمان می کشند، نه پشت پا... قربانی پشت پا مال اموات است..." چند وقت پیش رضا امیر خانی بهمراه تیم مستند سازی  سفری داشت به عراق. هدفش هم گویا ثبت لحظاتی بود در خط نبرد با داعش. امیر خانی یک جایی در خاطراتش از ابومصطفی نامی و خانواده اش می گوید. می گوید در راه ماشین ابومصطفی که خانواده اش را در آن نشانده بود اسیر داعش می شود. ابومصطفی خودش در بشیر مانده بود برای دفاع. "دخترها  را در دم می کشند و همسر و دو پسر را به اسارت می برند".... یک

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد(آنانکه از سنگ هم پست ترند)مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخاست که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگزتا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان بهخدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمهمارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اساس ع

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد(آنانکه از سنگ هم پست ترند)مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخاست که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگزتا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان بهخدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمهمارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اساس ع

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد(آنانکه از سنگ هم پست ترند)مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخاست که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگزتا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان بهخدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمهمارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اساس ع

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد(آنانکه از سنگ هم پست ترند)مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخاست که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگزتا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان بهخدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمهمارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اساس ع

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد(آنانکه از سنگ هم پست ترند)مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخاست که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگزتا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان بهخدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمهمارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اساس ع

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد(آنانکه از سنگ هم پست ترند)مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخاست که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگزتا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان بهخدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمهمارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اساس ع

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد(آنانکه از سنگ هم پست ترند)مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخاست که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگزتا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان بهخدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمهمارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اساس ع

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد
(آنانکه از سنگ هم پست ترند)
مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ
است که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگز
تا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان به
خدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمه
مارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اس

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد
(آنانکه از سنگ هم پست ترند)
مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ
است که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگز
تا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان به
خدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمه
مارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اس

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد
(آنانکه از سنگ هم پست ترند)
مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ
است که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگز
تا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان به
خدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمه
مارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اس

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد
(آنانکه از سنگ هم پست ترند)
مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ
است که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگز
تا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان به
خدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمه
مارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اس

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد
(آنانکه از سنگ هم پست ترند)
مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ
است که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگز
تا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان به
خدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمه
مارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اس

ادامه مطلب  

مکتب اصالت اقتصاد  

مکتب اصالت اقتصاد
(آنانکه از سنگ هم پست ترند)
مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ
است که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگز
تا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان به
خدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمه
مارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اس

ادامه مطلب  

#تا جنون راهی نیست !  

این چند روز خیلی فکرم درگیر بود بخشی از این درگیری مربوط به قسمت آگاه مغزم بود و خودم میفهمیدمش .... بخش دیگه اش هم تو اون قسمت نا خود آگاه مغزم بود که بیشتر از همه CPU مصرف میکرد و کلا باعث خستگیم شده بود ... امروز تقریبا به مرز جنون رسیدم البته قبل از اینکه ادامه PHP رو کار کنم ... باید بتونم افکاری که تو ناخودآگاهم هست رو شناسایی کنم تا اینقدر ازم انرژی نگیره ... از ساعتا 10 تا همین الان درگیر یادگیری PHP بودم ... این چند روز با اینکه این افکار لامصب هجوم

ادامه مطلب  

#تا جنون راهی نیست !  

این چند روز خیلی فکرم درگیر بود بخشی از این درگیری مربوط به قسمت آگاه مغزم بود و خودم میفهمیدمش .... بخش دیگه اش هم تو اون قسمت نا خود آگاه مغزم بود که بیشتر از همه CPU مصرف میکرد و کلا باعث خستگیم شده بود ... امروز تقریبا به مرز جنون رسیدم البته قبل از اینکه ادامه PHP رو کار کنم ... باید بتونم افکاری که تو ناخودآگاهم هست رو شناسایی کنم تا اینقدر ازم انرژی نگیره ... از ساعتا 10 تا همین الان درگیر یادگیری PHP بودم ... این چند روز با اینکه این افکار لامصب هجوم

ادامه مطلب  

#تا جنون راهی نیست !  

این چند روز خیلی فکرم درگیر بود بخشی از این درگیری مربوط به قسمت آگاه مغزم بود و خودم میفهمیدمش .... بخش دیگه اش هم تو اون قسمت نا خود آگاه مغزم بود که بیشتر از همه CPU مصرف میکرد و کلا باعث خستگیم شده بود ... امروز تقریبا به مرز جنون رسیدم البته قبل از اینکه ادامه PHP رو کار کنم ... باید بتونم افکاری که تو ناخودآگاهم هست رو شناسایی کنم تا اینقدر ازم انرژی نگیره ... از ساعتا 10 تا همین الان درگیر یادگیری PHP بودم ... این چند روز با اینکه این افکار لامصب هجوم

ادامه مطلب  

#تا جنون راهی نیست !  

این چند روز خیلی فکرم درگیر بود بخشی از این درگیری مربوط به قسمت آگاه مغزم بود و خودم میفهمیدمش .... بخش دیگه اش هم تو اون قسمت نا خود آگاه مغزم بود که بیشتر از همه CPU مصرف میکرد و کلا باعث خستگیم شده بود ... امروز تقریبا به مرز جنون رسیدم البته قبل از اینکه ادامه PHP رو کار کنم ... باید بتونم افکاری که تو ناخودآگاهم هست رو شناسایی کنم تا اینقدر ازم انرژی نگیره ... از ساعتا 10 تا همین الان درگیر یادگیری PHP بودم ... این چند روز با اینکه این افکار لامصب هجوم

ادامه مطلب  

دانلود فیلم تیک آف با همه کیفیت ها  

تیک آف فیلمی به کارگردانی و نویسندگی احسان عبدی‌پور و تهیه‌کنندگی طهورا ابوالقاسمی می باشد که محصول سال 1394 است مجوز این فیلم در روز 3 خرداد 95 صادر شد. داستان فیلم تیک آف از انجایی شروع میشود که بعد از به اتمام رسیدن یک جشن شبانه چهار پسر و دختر به طور مشکوکی شروع به کارهای عجیب میکنند. کارهایی چون هیجان شوخی و بازی های دلهره آور که کم کم آنها از عقده های زمان بچگی خود میگویند آنها دست به کارهایی میزنند که تا سر حد جنون پیش خواهد رفت. و در این

ادامه مطلب  

سراب  

*این شعر برایم عزیز است. زیرا اولین بار یکی از عزیزانم خواندش. 
بودنش را به کفی آب حیات و رخ جاوید خدا نفروشم...
----------------
گره اندر گره زلفت
پریشان و بلند همچون شب تیره در این گمگشته آبادی،
گم و غرق و غریب و بی‌کس و تنها میان دشت و هامونِ نگاهت پرسه‌زن باری شبی تاریک و ظلمانی
من اندر وادی بی‌انتهای حیرت و شک و سکوت و خلوت و رندی
جنون اندر جنون زلفت
شبی پیر و مراد ما درون خلوت پنهان قلبم، دم به دم می‌گفت
"عاشقی خواری ‌ست، 
عشق رؤیای به خون خفته،

ادامه مطلب  

سراب  

*این شعر برایم عزیز است. زیرا اولین بار یکی از عزیزانم خواندش. 
بودنش را به کفی آب حیات و رخ جاوید خدا نفروشم...
----------------
گره اندر گره زلفت
پریشان و بلند همچون شب تیره در این گمگشته آبادی،
گم و غرق و غریب و بی‌کس و تنها میان دشت و هامونِ نگاهت پرسه‌زن باری شبی تاریک و ظلمانی
من اندر وادی بی‌انتهای حیرت و شک و سکوت و خلوت و رندی
جنون اندر جنون زلفت
شبی پیر و مراد ما درون خلوت پنهان قلبم، دم به دم می‌گفت
"عاشقی خواری ‌ست، 
عشق رؤیای به خون خفته،

ادامه مطلب  

سنگ دکوری سابلیمیشن مستطیل شکل  

یکی دیگر از محصولات خام چاپی گروه تبلیغاتی ثامن
سنگ دکوری سابلیمیشن می باشد که در سایزها و مدلهای مختلف ارائه می شود
سنگ دکوری سابلیمیشن با کد SH03 در قطع مستطیل در سایز 15*21 
سنگ دکوری می تواند یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی و یا تقدیری باشد
به صورت تقدیر نامه و یا تبلیغ برند کار شما....
عضویت در کانال تخصصی چاپ و تبلیغات ثامن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1