دو باره صفر دوباره اعتماد  

گوربابای پول و شرکت و همه چیز .. هر چی هم من ضربه بخورم نمی تونم رویه مو عوض کنم ...  من نمی تونم به کسی اعتماد نکنم تا وقتی خلافش ثابت نشده ... حتی اگه به قیمت به زیر صفر کشوندنم تموم بشه .. فرزاد هر چی می خواد نصیحتم کنه  که  ادم ساده واقعیت جامعه بر عکس اون چیزیه که فکر می کنی . هی چی می خواد بگم ادم ساده از خواب بیدار شو .. بابا من ساده .. احمق یا هر چی  ... من نمی تونم .. کارگری می کنم  ، ضربه می خورم ولی من نمی تونم خلاف اصولم عمل کنم  .. معص

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1