حال خوب  

حال خوبحال خرابحال ناراحتحال بد همه و همهدر زمان تجربه درک میشودحال خراب، حس و حال بعد اولین عشق از دست رفته استحال بد،حال بعد فهمیدن چهره واقعی رفیقت استاما حالا حال خوبحال خوب حس و حال دوستیست که از صدای شنیدنش شاد میشویحال خوب همان حالی است که دوستتبا شنیدن صدایت میگویدبنویس ازین حال خوبت بنویس۰۰:۲۳دوازدهمین روز ماه یازدهم به سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب  

حال خوب  

حال خوبحال خرابحال ناراحتحال بد همه و همهدر زمان تجربه درک میشودحال خراب، حس و حال بعد اولین عشق از دست رفته استحال بد،حال بعد فهمیدن چهره واقعی رفیقت استاما حالا حال خوبحال خوب حس و حال دوستیست که از صدای شنیدنش شاد میشویحال خوب همان حالی است که دوستتبا شنیدن صدایت میگویدبنویس ازین حال خوبت بنویس۰۰:۲۳دوازدهمین روز ماه یازدهم به سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب  

حال خوب  

حال خوبحال خرابحال ناراحتحال بد همه و همهدر زمان تجربه درک میشودحال خراب، حس و حال بعد اولین عشق از دست رفته استحال بد،حال بعد فهمیدن چهره واقعی رفیقت استاما حالا حال خوبحال خوب حس و حال دوستیست که از صدای شنیدنش شاد میشویحال خوب همان حالی است که دوستتبا شنیدن صدایت میگویدبنویس ازین حال خوبت بنویس۰۰:۲۳دوازدهمین روز ماه یازدهم به سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب  

حال خوب  

حال خوبحال خرابحال ناراحتحال بد همه و همهدر زمان تجربه درک میشودحال خراب، حس و حال بعد اولین عشق از دست رفته استحال بد،حال بعد فهمیدن چهره واقعی رفیقت استاما حالا حال خوبحال خوب حس و حال دوستیست که از صدای شنیدنش شاد میشویحال خوب همان حالی است که دوستتبا شنیدن صدایت میگویدبنویس ازین حال خوبت بنویس۰۰:۲۳دوازدهمین روز ماه یازدهم به سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب  

 

وقتی میبینم همه ی چیزایی که نداشتم سهم اونه که حتی دوستت نداره دلم میگیره...وقتی با جیمین بودی...ینی میگفتی اونو میخوای...به خودم حق اعتراض نمیدادم...میگفتم من کسی بودم که رابطه ی شما دوتا رو خراب کردم...اما الان...الان چی؟...عشقم و دوستم...ینی عشق حقیقیت کیه؟...من؟اون؟یا کسی که هنوز نیومده...
به یکی نیاز دارم که اینا رو بهش بگم و اون فقط تویی...نمیخوام یکی دیگه رو انتخاب کنم و باز همون بشه دردم...پای انتخابم هستم اما رابطه ی شما رو خراب نمیکنم...منتظر می

ادامه مطلب  

 

وقتی میبینم همه ی چیزایی که نداشتم سهم اونه که حتی دوستت نداره دلم میگیره...وقتی با جیمین بودی...ینی میگفتی اونو میخوای...به خودم حق اعتراض نمیدادم...میگفتم من کسی بودم که رابطه ی شما دوتا رو خراب کردم...اما الان...الان چی؟...عشقم و دوستم...ینی عشق حقیقیت کیه؟...من؟اون؟یا کسی که هنوز نیومده...
به یکی نیاز دارم که اینا رو بهش بگم و اون فقط تویی...نمیخوام یکی دیگه رو انتخاب کنم و باز همون بشه دردم...پای انتخابم هستم اما رابطه ی شما رو خراب نمیکنم...منتظر می

ادامه مطلب  

 

وقتی میبینم همه ی چیزایی که نداشتم سهم اونه که حتی دوستت نداره دلم میگیره...وقتی با جیمین بودی...ینی میگفتی اونو میخوای...به خودم حق اعتراض نمیدادم...میگفتم من کسی بودم که رابطه ی شما دوتا رو خراب کردم...اما الان...الان چی؟...عشقم و دوستم...ینی عشق حقیقیت کیه؟...من؟اون؟یا کسی که هنوز نیومده...
به یکی نیاز دارم که اینا رو بهش بگم و اون فقط تویی...نمیخوام یکی دیگه رو انتخاب کنم و باز همون بشه دردم...پای انتخابم هستم اما رابطه ی شما رو خراب نمیکنم...منتظر می

ادامه مطلب  

 

وقتی میبینم همه ی چیزایی که نداشتم سهم اونه که حتی دوستت نداره دلم میگیره...وقتی با جیمین بودی...ینی میگفتی اونو میخوای...به خودم حق اعتراض نمیدادم...میگفتم من کسی بودم که رابطه ی شما دوتا رو خراب کردم...اما الان...الان چی؟...عشقم و دوستم...ینی عشق حقیقیت کیه؟...من؟اون؟یا کسی که هنوز نیومده...
به یکی نیاز دارم که اینا رو بهش بگم و اون فقط تویی...نمیخوام یکی دیگه رو انتخاب کنم و باز همون بشه دردم...پای انتخابم هستم اما رابطه ی شما رو خراب نمیکنم...منتظر می

ادامه مطلب  

 

وقتی میبینم همه ی چیزایی که نداشتم سهم اونه که حتی دوستت نداره دلم میگیره...وقتی با جیمین بودی...ینی میگفتی اونو میخوای...به خودم حق اعتراض نمیدادم...میگفتم من کسی بودم که رابطه ی شما دوتا رو خراب کردم...اما الان...الان چی؟...عشقم و دوستم...ینی عشق حقیقیت کیه؟...من؟اون؟یا کسی که هنوز نیومده...
به یکی نیاز دارم که اینا رو بهش بگم و اون فقط تویی...نمیخوام یکی دیگه رو انتخاب کنم و باز همون بشه دردم...پای انتخابم هستم اما رابطه ی شما رو خراب نمیکنم...منتظر می

ادامه مطلب  

 

وقتی میبینم همه ی چیزایی که نداشتم سهم اونه که حتی دوستت نداره دلم میگیره...وقتی با جیمین بودی...ینی میگفتی اونو میخوای...به خودم حق اعتراض نمیدادم...میگفتم من کسی بودم که رابطه ی شما دوتا رو خراب کردم...اما الان...الان چی؟...عشقم و دوستم...ینی عشق حقیقیت کیه؟...من؟اون؟یا کسی که هنوز نیومده...
به یکی نیاز دارم که اینا رو بهش بگم و اون فقط تویی...نمیخوام یکی دیگه رو انتخاب کنم و باز همون بشه دردم...پای انتخابم هستم اما رابطه ی شما رو خراب نمیکنم...منتظر می

ادامه مطلب  

 

وقتی میبینم همه ی چیزایی که نداشتم سهم اونه که حتی دوستت نداره دلم میگیره...وقتی با جیمین بودی...ینی میگفتی اونو میخوای...به خودم حق اعتراض نمیدادم...میگفتم من کسی بودم که رابطه ی شما دوتا رو خراب کردم...اما الان...الان چی؟...عشقم و دوستم...ینی عشق حقیقیت کیه؟...من؟اون؟یا کسی که هنوز نیومده...
به یکی نیاز دارم که اینا رو بهش بگم و اون فقط تویی...نمیخوام یکی دیگه رو انتخاب کنم و باز همون بشه دردم...پای انتخابم هستم اما رابطه ی شما رو خراب نمیکنم...منتظر می

ادامه مطلب  

 

وقتی میبینم همه ی چیزایی که نداشتم سهم اونه که حتی دوستت نداره دلم میگیره...وقتی با جیمین بودی...ینی میگفتی اونو میخوای...به خودم حق اعتراض نمیدادم...میگفتم من کسی بودم که رابطه ی شما دوتا رو خراب کردم...اما الان...الان چی؟...عشقم و دوستم...ینی عشق حقیقیت کیه؟...من؟اون؟یا کسی که هنوز نیومده...
به یکی نیاز دارم که اینا رو بهش بگم و اون فقط تویی...نمیخوام یکی دیگه رو انتخاب کنم و باز همون بشه دردم...پای انتخابم هستم اما رابطه ی شما رو خراب نمیکنم...منتظر می

ادامه مطلب  

 

وقتی میبینم همه ی چیزایی که نداشتم سهم اونه که حتی دوستت نداره دلم میگیره...وقتی با جیمین بودی...ینی میگفتی اونو میخوای...به خودم حق اعتراض نمیدادم...میگفتم من کسی بودم که رابطه ی شما دوتا رو خراب کردم...اما الان...الان چی؟...عشقم و دوستم...ینی عشق حقیقیت کیه؟...من؟اون؟یا کسی که هنوز نیومده...
به یکی نیاز دارم که اینا رو بهش بگم و اون فقط تویی...نمیخوام یکی دیگه رو انتخاب کنم و باز همون بشه دردم...پای انتخابم هستم اما رابطه ی شما رو خراب نمیکنم...منتظر می

ادامه مطلب  

ترس گونه  

بیکاری و تلویزیون، چه ترکیب فوق العاده ای، با کانال عوض کردن سرگرمم، رو یه کانال وایمسیتم، یه مرد( که بازیگرش معروفه) با یه زنه مو بلوند داره حرف میزنه، نگه میدارم رو همین کانال چون فک میکنم به احتمال زیاد فیلم درامه ، میرم دستشویی برمیگردمبقیه فیلم و که نگاه میکنملعنتی،گول خوردمفیلمه ترسناکه الان عین سگ ترسیدم زیر پتوتخم نمیکنم کانال بزنم 

ادامه مطلب  

 

بغلم کن که سخت دلگیرمبه تو محتاجم ای هوای لطیفبه تو محتاجم ای سپیده صبحغزلم را تو قافیه، تو ردیفبغلم کن که ذره های تنتبه تن من ببخشد آزادیای توئی که ستاره بودن رابه شب تار من امان دادیبغلم کن به بوسه محتاجمپرم از خواهش نوازش توای توئی که لبان من شده اندغرقه در ذکر تو ستایش توبغلم کن بپیچ دور تنمبازوان شریف و مردانهبه لبانم ببخش از لب خودبوسه های یواش دزدانهبوسه های مرا دوباره بچیناز تب داغ لبهایمروی مویم بکش دستت راتا گره را دوباره بگشایمب

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

کلید واژه  

کلید واژه های لینکدونی یک لینکبهترین پیام رسان, بهترین پیام رسان ایرانی, بهترین پیام رسان های ایرانی, بهترین جایگزین تلگرام, پیام رسان, پیام رسان ایرانی, پیام رسان ایرانی سروش, پیام رسان های ایرانی, تبلیغ در سروش, تبلیغ رایگان, تبلیغ رایگان در سروش, تبلیغ رایگان سروش, تبلیغات در سروش, تلگرام فیلتر می شود, ثبت کانال در سروش, ثبت کانال سروش, جایگزین تلگرام, چت در سروش, چت سروش, سروش, فیلتر تلگرام, كانال یاب در سروش, كانال یاب سروش, کانال, کان

ادامه مطلب  

مغزی پ.ر.ی.و.د  

اونقدر حالش خراب بود که آرایش نکردرفت نشست تو ماشینش ..وقتی رسیدن خونش ..خودشو ول داد رو کاناپه حالش خراب بود . توجه داشته باش آرایش هم نکرده بوود:|مارتین بلندش کرد سرشو گذاشت رو پاهاش و دست کرد تو موهای چربش...اونم سرشو آورد بالا  و گفت پریودم حال نداشتم دوش بگیرم عن عاقا اینقدر نکن دس تو موهام مارتین بغلش کرد و گفت خیلی هم خوبه همه جوره دوستت دارم ..صدای غار و غور شکم مارتین فضا رو اشباع کرد فیونا یکی از لباس چارخونه ای ها ی مارتین رو

ادامه مطلب  

مغزی پ.ر.ی.و.د  

اونقدر حالش خراب بود که آرایش نکردرفت نشست تو ماشینش ..وقتی رسیدن خونش ..خودشو ول داد رو کاناپه حالش خراب بود . توجه داشته باش آرایش هم نکرده بوود:|مارتین بلندش کرد سرشو گذاشت رو پاهاش و دست کرد تو موهای چربش...اونم سرشو آورد بالا  و گفت پریودم حال نداشتم دوش بگیرم عن عاقا اینقدر نکن دس تو موهام مارتین بغلش کرد و گفت خیلی هم خوبه همه جوره دوستت دارم ..صدای غار و غور شکم مارتین فضا رو اشباع کرد فیونا یکی از لباس چارخونه ای ها ی مارتین رو

ادامه مطلب  

مغزی پ.ر.ی.و.د  

اونقدر حالش خراب بود که آرایش نکردرفت نشست تو ماشینش ..وقتی رسیدن خونش ..خودشو ول داد رو کاناپه حالش خراب بود . توجه داشته باش آرایش هم نکرده بوود:|مارتین بلندش کرد سرشو گذاشت رو پاهاش و دست کرد تو موهای چربش...اونم سرشو آورد بالا  و گفت پریودم حال نداشتم دوش بگیرم عن عاقا اینقدر نکن دس تو موهام مارتین بغلش کرد و گفت خیلی هم خوبه همه جوره دوستت دارم ..صدای غار و غور شکم مارتین فضا رو اشباع کرد فیونا یکی از لباس چارخونه ای ها ی مارتین رو

ادامه مطلب  

مغزی پ.ر.ی.و.د  

اونقدر حالش خراب بود که آرایش نکردرفت نشست تو ماشینش ..وقتی رسیدن خونش ..خودشو ول داد رو کاناپه حالش خراب بود . توجه داشته باش آرایش هم نکرده بوود:|مارتین بلندش کرد سرشو گذاشت رو پاهاش و دست کرد تو موهای چربش...اونم سرشو آورد بالا  و گفت پریودم حال نداشتم دوش بگیرم عن عاقا اینقدر نکن دس تو موهام مارتین بغلش کرد و گفت خیلی هم خوبه همه جوره دوستت دارم ..صدای غار و غور شکم مارتین فضا رو اشباع کرد فیونا یکی از لباس چارخونه ای ها ی مارتین رو

ادامه مطلب  

جستجوی کانال در سروش  

همه ی شما با پیام رسان سروش آشنایی دارید . این پیام رسان روز به روز
در حال پیشرفت است اما هنوز در بین کاربران نتوانسته جایگزین تلگرام شود .
کاربری این پیام رسان کمی متفاوت است . در سروش کانال های بسیاری در
موضوعات مختلف وجود دارد  اگر عضو چند کانال باشید کانال های شما در پایین
ترین قسمت پیام رسان سروش در بخش کانال قرار دارند . اگر به دنبال کانال
جدیدی هستید می توانید از قابلیت جستجوی کانال در مسنجر سروش استفاده کنید . به نقل از رایانه کمک ه

ادامه مطلب  

جستجوی کانال در سروش  

همه ی شما با پیام رسان سروش آشنایی دارید . این پیام رسان روز به روز
در حال پیشرفت است اما هنوز در بین کاربران نتوانسته جایگزین تلگرام شود .
کاربری این پیام رسان کمی متفاوت است . در سروش کانال های بسیاری در
موضوعات مختلف وجود دارد  اگر عضو چند کانال باشید کانال های شما در پایین
ترین قسمت پیام رسان سروش در بخش کانال قرار دارند . اگر به دنبال کانال
جدیدی هستید می توانید از قابلیت جستجوی کانال در مسنجر سروش استفاده کنید . به نقل از رایانه کمک ه

ادامه مطلب  

جستجوی کانال در سروش  

همه ی شما با پیام رسان سروش آشنایی دارید . این پیام رسان روز به روز
در حال پیشرفت است اما هنوز در بین کاربران نتوانسته جایگزین تلگرام شود .
کاربری این پیام رسان کمی متفاوت است . در سروش کانال های بسیاری در
موضوعات مختلف وجود دارد  اگر عضو چند کانال باشید کانال های شما در پایین
ترین قسمت پیام رسان سروش در بخش کانال قرار دارند . اگر به دنبال کانال
جدیدی هستید می توانید از قابلیت جستجوی کانال در مسنجر سروش استفاده کنید . به نقل از رایانه کمک ه

ادامه مطلب  

افزایش ممبر  

سلام.شاید شما هم بخواهید که اعضای کانال شما زیاد شود و بابت تبلیغی که در کانال خودتون می کنید کسب درآمد کنید اما هیچ وقت نمیدونستین که چجوری اعضای کانال خودتون رو چجوری افزایش بدین.ما دوتا روش داریم.یکی با موبایل هست و یکی با کامپیتر.اولی با کامپیتر هست که خیلی مؤثره  با نرم افزار tgadmin خیلی راحت میتونید تعداد اعضای کانال خود را به راحتی افزایش دهید.این نرم افزار و خیلی از جا ها میفروشن اما برای شما رایگان.

ادامه مطلب  

افزایش ممبر  

سلام.شاید شما هم بخواهید که اعضای کانال شما زیاد شود و بابت تبلیغی که در کانال خودتون می کنید کسب درآمد کنید اما هیچ وقت نمیدونستین که چجوری اعضای کانال خودتون رو چجوری افزایش بدین.ما دوتا روش داریم.یکی با موبایل هست و یکی با کامپیتر.اولی با کامپیتر هست که خیلی مؤثره  با نرم افزار tgadmin خیلی راحت میتونید تعداد اعضای کانال خود را به راحتی افزایش دهید.این نرم افزار و خیلی از جا ها میفروشن اما برای شما رایگان.

ادامه مطلب  

افزایش ممبر  

سلام.شاید شما هم بخواهید که اعضای کانال شما زیاد شود و بابت تبلیغی که در کانال خودتون می کنید کسب درآمد کنید اما هیچ وقت نمیدونستین که چجوری اعضای کانال خودتون رو چجوری افزایش بدین.ما دوتا روش داریم.یکی با موبایل هست و یکی با کامپیتر.اولی با کامپیتر هست که خیلی مؤثره  با نرم افزار tgadmin خیلی راحت میتونید تعداد اعضای کانال خود را به راحتی افزایش دهید.این نرم افزار و خیلی از جا ها میفروشن اما برای شما رایگان.

ادامه مطلب  

جستجوی کانال در سروش  

همه ی شما با پیام رسان سروش آشنایی دارید . این پیام رسان روز به روز
در حال پیشرفت است اما هنوز در بین کاربران نتوانسته جایگزین تلگرام شود .
کاربری این پیام رسان کمی متفاوت است . در سروش کانال های بسیاری در
موضوعات مختلف وجود دارد  اگر عضو چند کانال باشید کانال های شما در پایین
ترین قسمت پیام رسان سروش در بخش کانال قرار دارند . اگر به دنبال کانال
جدیدی هستید می توانید از قابلیت جستجوی کانال در مسنجر سروش استفاده کنید . به نقل از رایانه کمک ه

ادامه مطلب  

دیگه توی رزبلاگ ادامه نمیدیم..ممنون که باهامون تو این چنسال همراه بودین  

سلام دوستان
4 سال پیش تو همچین روزایی بود که وبلاگ رو زدم
با کلی عشق و علاقه واستون پست میذاشتم تا در کنارش بتونین رایگان و راحت و بدون دردسر دانلود کنین
دوستانی که وبلاگ رزبلاگ داشتن و خیلی وقت ازش استفاده میکردن میدونن چی میکشم
رزبلاگ خراب شد
پست هایی که براشون کلی زحمت کشیدم برای بیعرضگی چن نفر به باد فنا رفت و فقط ازش یه عکس و چنتا تگ مونده
رزبلاگ فقط عذرخواهی کرد
برای همین از خیر وبلاگ نویسی گذشتم
اگر خواستید بیاید کانال تلگراممون&nbs

ادامه مطلب  

دیگه توی رزبلاگ ادامه نمیدیم..ممنون که باهامون تو این چنسال همراه بودین  

سلام دوستان
4 سال پیش تو همچین روزایی بود که وبلاگ رو زدم
با کلی عشق و علاقه واستون پست میذاشتم تا در کنارش بتونین رایگان و راحت و بدون دردسر دانلود کنین
دوستانی که وبلاگ رزبلاگ داشتن و خیلی وقت ازش استفاده میکردن میدونن چی میکشم
رزبلاگ خراب شد
پست هایی که براشون کلی زحمت کشیدم برای بیعرضگی چن نفر به باد فنا رفت و فقط ازش یه عکس و چنتا تگ مونده
رزبلاگ فقط عذرخواهی کرد
برای همین از خیر وبلاگ نویسی گذشتم
اگر خواستید بیاید کانال تلگراممون&nbs

ادامه مطلب  

دیگه توی رزبلاگ ادامه نمیدیم..ممنون که باهامون تو این چنسال همراه بودین  

سلام دوستان
4 سال پیش تو همچین روزایی بود که وبلاگ رو زدم
با کلی عشق و علاقه واستون پست میذاشتم تا در کنارش بتونین رایگان و راحت و بدون دردسر دانلود کنین
دوستانی که وبلاگ رزبلاگ داشتن و خیلی وقت ازش استفاده میکردن میدونن چی میکشم
رزبلاگ خراب شد
پست هایی که براشون کلی زحمت کشیدم برای بیعرضگی چن نفر به باد فنا رفت و فقط ازش یه عکس و چنتا تگ مونده
رزبلاگ فقط عذرخواهی کرد
برای همین از خیر وبلاگ نویسی گذشتم
اگر خواستید بیاید کانال تلگراممون&nbs

ادامه مطلب  

آدرس کانال های اینجانب!  

کانال های من در تلگرام :1-کانال  ترجمه رمان فاجعه متحرک ( جلد دوم رمان فاجعه زیبا) :@soodytrnovels2-کانال رمان تقویم های پاره . نوشته ی خودم :@soodytrnovels3-کانال گزاره های بی منطق . عکس نوشته و داستان های کوتاه . نوشته خودم :@logicBlogicخوشحال میشم عضو بشی  :)

ادامه مطلب  

سه  

امروز با تمام سرگیجه ای که دارم و حال خراب و ضعف شدید ولی باید کارهای این خونه ی خراب شده تموم بشه.خونه ی من خیلی قدیمیه از اینایی که هیچ جوره نمیشه دلت رو خوش کنی و بگی خب اینجا رو تغییر میدم تا حالم بهتر بشه.چند روزه اصلا حس میکنم یه بوی نا و کهنگی عجیبی توی خونه پراکنده س!ولی چاره ای نیست و باید که همینجا زندگی رو بگذرونم.نمی دونم چند وقت دیگه باید با رویای داشتن یک گلخونه کوچیک پر از گلهای شاداب و یه حوض و فواره ی کوچولو و صدای شرشر آب در حالی

ادامه مطلب  

سه  

امروز با تمام سرگیجه ای که دارم و حال خراب و ضعف شدید ولی باید کارهای این خونه ی خراب شده تموم بشه.خونه ی من خیلی قدیمیه از اینایی که هیچ جوره نمیشه دلت رو خوش کنی و بگی خب اینجا رو تغییر میدم تا حالم بهتر بشه.چند روزه اصلا حس میکنم یه بوی نا و کهنگی عجیبی توی خونه پراکنده س!ولی چاره ای نیست و باید که همینجا زندگی رو بگذرونم.نمی دونم چند وقت دیگه باید با رویای داشتن یک گلخونه کوچیک پر از گلهای شاداب و یه حوض و فواره ی کوچولو و صدای شرشر آب در حالی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >